Regulamin

Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.peakbike.pl jest TeCe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy ul. Kamiennej 43D, 31-403 Kraków, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej: 676 249 18 21.


I. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
• Sprzedawca, Administrator danych – TeCe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy ul. Kamiennej 43D, 31-403 Kraków, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej: 676 249 18 21.
• Kapitał zakładowy: 10.000 zł, NIP: 676 249 18 21., Regon: 491 86 01 40 , nr tel. 519 634 682, e-mail: kontakt@sklep.peakbike.pl
• Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://www.sklep.peakbike.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
• Konto – zbiór informacji o Kupującym, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu, a także o czynnościach dokonywanych przez owego Kupującego w ramach Sklepu. Tryb założenia Konta, a także zakres danych przechowywanych w ramach Konta określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
• Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
• Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
• Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• Odbiór w punkcie – rower gotowy do jazdy – usługa wykonywana przez wybrany przez Kupującego Serwis Partnerski, na podstawie umowy zawieranej przez Kupującego z owym Serwisem Partnerskim, polegająca na odpłatnym Montażu zakupionego w Sklepie roweru w oparciu o cennik publikowany przez Sklep.
• Polityka Prywatności – dokument obejmujący szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę, zamieszczony na stałe w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
• Serwis, Serwis Partnerski – osoba trzecia, która na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą obowiązana jest do zawierania z Kupującymi umów w przedmiocie Montażu – na określonych warunkach. Lista Serwisów Partnerskich dostępna jest na witrynie Sklepu.
• Regulamin – niniejszy Regulamin.
• Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
• Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
• Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
• Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
• Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
• Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
• Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
III. JAKOŚĆ TOWARÓW
• Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
• Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
o za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz
o przez telefon: 512 426 621
W przypadku części Towarów niektóre z ww. sposobów mogą być niedostępne, co każdorazowo wskazano przy opisie owych Towarów w ramach Sklepu.
• Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z obowiązującą taryfą Kupującego.
• W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym zwłaszcza:
o potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty;
o uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów (w przypadku Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta) lub potwierdzić aktualność owych danych (w przypadku Klientów posiadających Konto). Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia;
o określić sposób dostawy i sposób płatności;
o zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki
o w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.
• Dokonanie czynności, o których mowa w §4 ust. 3 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.
• Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:
o Informacje zawarte w samym Zamówieniu;
o Regulamin i Politykę Prywatności;
o Formy płatności;
o Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).
• W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu wskazany w ust. 1 lub kontakt za pomocą poczty e-mail - w celu skorygowania niezgodności.
• Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
• Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów.
• W celu złożenia zamówienia telefonicznie należy skontaktować się ze Sprzedawcą, używając w tym celu danych wskazanych w ust. 1 – w godzinach pracy Sprzedawcy (określonych na witrynie Sklepu).
• W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie, jeżeli z propozycją zawarcia umowy występuje Klient:
o Sprzedawca niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia co do treści umowy udzieli Klientowi informacji o istotnych warunkach Zamówienia w zakresie obejmującym co najmniej: główne cechy świadczenia Sprzedawcy (tj. zwłaszcza oznaczenie zamawianych Towarów), oznaczenie Sprzedawcy, łączną cenę lub wynagrodzenie za oferowane towary lub usługi, prawo odstąpienia od umowy, czas trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony - sposób i przesłanki jej wypowiedzenia.
o Sprzedawca przystąpi do realizacji umowy sprzedaży Towarów niezwłocznie po potwierdzeniu ww. istotnych warunków Zamówienia przez Klienta – w formie jednoznacznego oświadczenia.
o Sprzedawca potwierdzi Klientowi istotne warunki Zamówienia – poprzez przesłanie Klientowi materiałów wskazanych w ust. 5 powyżej na trwałym nośniku, w szczególności przez załączenie ich wydruku do Towarów lub w inny uzgodniony sposób.
V. DOSTAWA
• Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) przedstawiony jest w procesie składania zamówienia i uzależniony jest on od wybranej przez Kupującego metody dostawy Towaru.
• Sprzedawca realizuje wysyłki poza granice Polski.
• Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje, na adres wskazany przez Kupującego.
• Czas dostawy Zamówienia przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
o uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „z góry” (w tym np. przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą);
o zawarcia umowy sprzedaży Towaru – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „przy odbiorze” (np. gotówką za pobraniem);
o otrzymania przez Sprzedawcę informacji o uruchomieniu systemu płatności ratalnych lub płatności w formie leasingu dla Kupującego.
VI. PŁATNOŚCI
• Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w zakładce „Formy płatności” oraz w chwili ostatecznej akceptacji danych w formularzu zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Towaru. Rozliczenia transakcji, co do których Klient dokonał wyboru płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przeprowadzane są za pośrednictwem właściwych serwisów, których operatorów wskazano szczegółowo w zakładce „Formy płatności”.
• W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego - Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub droga mailową celem przypomnienia o płatności.
• Terminy płatności:
o w przypadku płatności „przy odbiorze” (w tym: płatności gotówką za pobraniem lub kartą płatniczą przy odbiorze) – w dniu dostarczenia Towaru (przed jego wydaniem);
o w przypadku płatności „z góry” (w tym: kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;
• KORZYSTANIE Z KART UPOMINKOWYCH
o każda Karta Upominkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej, termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z Karty Upominkowej przy zawarciu Umowy Sprzedaży Karty.
o ilekroć w Umowie Sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Całkowitej Kosztów Dostawy, Kupujący może wykonać ten obowiązek w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Upominkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Upominkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Serwisu.
o uiszczenie Ceny Całkowitej za pomocą Karty Upominkowej w sposób określony w punkcie 2. zwalnia Kupującego ze zobowiązania wobec Partnera do zapłaty Ceny Całkowitej i Kosztów Dostawy w takiej części, w jakiej uiszczone zostały one Kartą Upominkową.
o karta Upominkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.
o karta Upominkowa może być wykorzystywana wielokrotnie aż do wyczerpania kwoty, na którą została wystawiona.
o karta Upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
o ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Produkt została dokonana przy wykorzystaniu Karty Upominkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty Upominkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą Karty Upominkowej lub o wartości nominalnej Karty Upominkowej, jeżeli przewyższała ona Cenę Całkowitą. Okres ważności tak wydanej Karty Upominkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem Karty Upominkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono a datą utraty ważności przez wykorzystaną Kartę Upominkową.
VII. SPRZEDAŻ RATALNA LUB LEASING
• W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Towary w systemie ratalnym (za pomocą kredytu) lub zapłaty za Towary poprzez leasing – procedura uzyskania finansowania jest następująca:
o Kupujący po uzupełnieniu formularza zostaje przekierowany na witrynę właściwego kredytodawcy (banku lub leasingodawcy).
o Kupujący uzupełnia wniosek kredytowy – obejmujący w szczególności informacje o preferowanym trybie zawarcia umowy kredytu/leasingu, warunkach kredytu/leasingu, a także szczegółowe dane Kupującego.
o Kredytodawca podejmuje decyzję w przedmiocie udzielenia Kupującemu kredytu lub leasingu.
o W razie decyzji pozytywnej - kredytodawca zawiera z Kupującym umowę kredytu lub leasingu.
• Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu lub leasingu ani też nie pośredniczy w ich zawarciu, a jedynie zapewnia możliwość dokonywania zakupu Towarów w systemie sprzedaży ratalnej lub z płatnością poprzez leasing. Procedura wskazana w ust. 1 jest określana przez kredytodawcę, a jej opis, zawarty w niniejszym Regulaminie, ma wyłącznie charakter informacyjny. To samo dotyczy także kalkulatora rat, dostępnego na witrynie Sklepu.
• Po podjęciu przez kredytodawcę decyzji o udzieleniu Kupującemu kredytu lub leasingu - kredytodawca informuje Sprzedawcę o zgodzie lub braku zgody na dane finansowanie. Jeżeli zgoda zostaje wyrażona, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia. W innym przypadku, Zamówienie jest anulowane (chyba, że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny sposób płatności).
VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
• Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
• Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru.
• W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
IX. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO
• Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, lub umieszczenia przesyłki z powrotem w punkcie odbioru/skrytce, co uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu Towaru.
• W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody (prawidłowo opisany stan opakowania otrzymanego towaru) znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody lub umieszczenia z powrotem przesyłki w punkcie odbioru/skrytce należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu pod adresem mailowym kontakt@sklep.peakbike.pl
• Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo, pisząc na adres: kontakt@sklep.peakbike.pl
• W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:
o kontakt z obsługą sklepu: kontakt@sklep.peakbike.pl
o kontakt z obsługą sklepu: 512 426 621
• Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający.
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ("ZWROT" TOWARU)
• Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:
o w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
o w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
• Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
• Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, dołączonego do wiadomości generowanej wraz z potwierdzeniem zamówienia produktu.
• Oświadczenie można przesłać w szczególności:
o za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep.peakbike.pl w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.
o pocztą tradycyjną na adres: Sklep Peak Bike, Ul. Kamienna 43D, 31-403 Kraków
• Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:
o o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
o w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu odstąpienia na podstronie „Zwrot i wymiana” lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
• Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.
• Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
• Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
• Płatności, o których mowa powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
• Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1 Regulaminu.
• Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
XI. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI
• Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
• Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca, a Towar stanowi używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej jednak niż do roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.
• Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@sklep.peakbike.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Sklep Peak Bike, Ul. Kamienna 43D, 31-403 Kraków.
• W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
o dane kontaktowe Kupującego,
o żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,
o nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię
o opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła
o czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji
o podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)
• przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
• Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres wskazany w formularzu na podstronie „Reklamacja” W celu wykonania tego obowiązku Kupujący może skontaktować się z obsługa : kontakt@sklep.peakbike.pl co spowoduje zlecenie przez Sprzedawcę zwrotnej przesyłki.
• Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą zgłosił żądanie tytułem rękojmi, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni - uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
XII. GWARANCJA
• W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.
• Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem Sprzedawcy można wykonać poprzez:
o kontakt z obsługą sklepu:kontakt@sklep.peakbike.pl
o kontakt z obsługą sklepu: 512 426 621
• Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towarów.
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym zwłaszcza Kupujących, jest Sprzedawca – to jest TeCe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ulicy ul. Kamiennej 43D, 31-403 Kraków,
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że może być konieczne dla korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, w tym zwłaszcza do składania Zamówień na Towary.
• Sprzedawca udostępnia dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to dopuszczalne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych mogą być Serwisy Partnerskie, Ubezpieczyciele, Banki, operatorzy płatności elektronicznych, firmy przewozowe i kurierskie, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla Sprzedawcy, podmioty dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Sklepu lub zajmujące się obsługą administracyjną Sklepu, podmioty gromadzące i publikujące opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów, a także kancelarie prawne i firmy windykacyjne.
• Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności Kupujących zostały zawarte w Polityce Prywatności (znajdującej się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu).
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
• Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Indywidualnym Przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
• Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.
• Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:
o zmianę funkcjonalności Sklepu,
o zmianę obowiązujących przepisów prawa,
o zmianę profilu działalności Sprzedawcy
o zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.
• Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 4, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
• Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.