Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu Internetowego sklep.peakbike.pl jest Tomasz Woźny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TeCe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ulicy ul. Kamiennej 43D, 31-403 Kraków,
NIP 676 249 18 21, adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.peakbike.pl

 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w celach związanych z działalnością firmy TECE Sp. z o.o. w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego sklep.peakbike.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów) oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) TECE Sp. z o.o. zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

 

5. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) do sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. TeCe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ulicy ul. Kamiennej 43D, 31-403 Kraków, NIP 676 249 18 21 przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności firma zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  TECE Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.peakbike.pl

 

7. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym www.sklep.peakbike.pl będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

 

8. TECE Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych dlatego wszędzie gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane przy pomocy certyfikatów SSL. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

 

9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest konieczne do celów określonych w punkcie nr 3.

 

10. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy sklep.peakbike.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

11. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep.peakbike.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez TECE Sp. z o.o. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

12. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez TECE Sp. z o.o. za zgodą Klientów.

 

13. W przypadku uzyskania przez TECE Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep.peakbike.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, TECE Sp. z o.o może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

14. TECE Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma TECE Sp. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę TECE Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż TECE Sp. administratorowi danych.

 

15. TECE Sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. TECE Sp. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. TECE Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy TECE Sp. z o.o.lub też gdy TECE Sp. z o.o. uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep.peakbike.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

16. TECE Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

17. TECE Sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep.peakbike.pl.  Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep.peakbike.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.